За нас

 КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ

Безопасност при работа

 

 

Основна цел на „Чистота“ ООД е постоянно да предлага и развива услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване, машинно миене и метене по начин, удовлетворяващ изискванията на клиентите и приложимата нормативна уредба, опазвайки околната среда и осигурявайки здравословни и безопасни условия на труд, като така се утвърди и задържи като предпочитан и надежден партньор в гр. Плевен и региона.

Фирма „Чистота“ ООД извършва следните услуги на физически и юридически лица :
1. извозване на строителни отпадъци с контейнери 4 куб.м. до оторизирано разтоварище с включена такса смет, доставка и престой до 3 работни дни.
2. извозване на строителни отпадъци с контейнери 6 куб.м. до оторизирано разтоварище с включена такса смет, доставка и престой до 3 работни дни.
3. Събиране и извозване на битови отпадъци с контейнер 1.1 куб.м. със сметоизвозен автомобил до оторизирано разтоварище с включена такса смет.
4. Машинно миене на терени с поливо миячен автомобил
5. Доставка на вода с цистерна 8 куб.м.
6. Машинно метене с автометачен автомобил.
7.извършване на услуги с комбинирана машина челен товарач-багер.
8. извършване на услуги с мини челен товарач-бобкат.
9. извозването на отпадъци и материали със самосвали с различни товароподемност и обем:
- Самосвал с товароподемност 20 т. и обем 11 куб.м.
- Самосвал с товароподемност 4т. и обем 3 куб.м.
- Самосвал с товароподемност 2 т. и обем 1 куб.м.
- Самосвал с товароподемност 1 т. и обем 0.8 куб.м

Поддържайки и подобррявайки интегрирана система за управление съгласно ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, Ръководството на „Чистота“ ООД се ангажира:

  • да определи контекста на организацията и всички външни и вътрешни въпроси, касаещи управлението, както и промените в тях;
  • да определи и периодично да разглежда всички изисквания – собствени, клиентски и изисквания на други заинтересовани страни, свързани със системата за управление;
  • да определи рисковете и възможностите за бизнес процесите, процесите свързани с околната среда, собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;
  • с непрекъснат процес на повишаване на клиентската удовлетвореност и подобряване във всички области на интегрираната система за управление;
  • с намаляване и при възможност предотвратяване на замърсяването и подобряване на резултатността спрямо околната среда, изразяващо се в екологосъобразно извършване на дейностите, ефикасно управление и ограничаване на генерираните от дейността отпадъци, в разумно използване на ресурси и насърчаване на персоналната отговорност на служителите към опазване на околната среда;
  • с непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с процесите и услугите на дружеството;
  • да следи приложимите национални и международни нормативни документи и да оценява тяхното отражение върху извършваната от дружеството дейност, както и да извършва непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи;
  • да определя текущите конкретни и измерими цели по качеството, околната среда и здравето и безопасност при работа при провеждането на прегледа от ръководството;
  • да осигурява необходимите ресурси за функционирането и непрекъснатото подобрение на иСУ;
  • да предоставя настоящата политика на заинтересованите страни.