BG161PO003-2.1.12

Европейски съюз

https://european-union.europa.eu/index_bg

http://old.europe.bg/htmls/page.php?category=329&id=7652


Оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската

икономика» 2007-2013 г.

www.opcompetitiveness.bg

BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Фирмата притежава Европейски стандарт “Системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008″ и способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

Фирмата притежава Международният стандарт ISO 14001:2004 посочва изискванията към Системата за управление на околната среда, като очертава рамката, която организацията трябва да следва, за да създаде ефективна система за управление на околната среда. Той осигурява приложими инструменти за фирми и организации, които искат да идентифицират и контролират своето въздействие върху околната среда и непрекъснато да подобряват екологичните си показатели. Стандартът e приложим за всички видове организации, независимо от техния вид, размер и дейност.