Позлезни връзки
РђСЂС…РёРІРё
Категории

Posts Tagged ‘Плевен’

PostHeaderIcon Чистота ООД

“Чистота” ООД – Плевен е специализирано комунално предприятие с над 65-годишна история. Дружеството е създадено през 1947 год., като предприятие за почистване на града.

В момента фирмата е регистрирана по смисъла на Търговския закон от Плевенски окръжен съд с ф. д. № 630/1993 год., като дружество с ограничена отговорност. Седалище и адрес на управление на дружеството е гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 64.

Дружеството се представлява и управлява от управителя инж. Симеон Генчев Димитров въз основа на договор за възлагане на управлението.

По естеството на своята работа дружеството може да се отнесе към отрасъл “Услуги”.

Основен предмет на дейността на “Чистота” ООД са сметосъбиране, сметоизвозване, миене, метене, зимно поддържане на пътищата и др.

Засиленото внимание към екологичните проблеми и опазването на околната среда, а също така и към проблемите по обезвреждане на отпадъците и приетите в тази насока нормативни документи благоприятстват разрастването на дейността на дружеството. Контролът и предвидените санкции на нарушителите, които се освобождават по нерегламентиран начин от притежаваните отпадъци кара все повече фирми, организации и граждани да търсят услугите на “Чистота” ООД, особено по отношение извозването на производствени и строителни отпадъци.

Предполага се развитие и разширение и на дейностите по обезвреждане на отпадъците предвид изискванията към тяхното осъществяване и произтичащата от тях необходимост от подобряване на организацията на този производствен процес и неминуемото осъвременяване на използваните технологии и модернизиране на техниката за тяхното прилагане.

Фирмата има договор с Община Плевен за “Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Плевен” за Позиция ІІ

Фирма „Чистота”ООД кандидатсва и спечели проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

фирмата работи по договор от 18.07.2012 г. с «АДС Консулт» ООД за консултански услуги за разработване и внедряване на Интегрирана Система за качеството на осолната среда /ИСУ/ на база ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в „Чистота” ООД по договор 4МС-02-21/27.04.2012 г. финансиран по схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ  BG161РО003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”